სწრაფი ნავიგაცია

მულტისავალუტო კორპორატიული ანგარიშების (მათ შორის, მიმდინარე ანგარიშები და კორპორატიული პლასტიკური ბარათები) გახსნისთვის საჭირო დოკუმენტებისა და შესაბამისი განაცხადის ფორმების ჩამონათვალი: 
 

კერძო სამართლის რეზიდენტი კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირებისთვის:
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;*
 • წესდება;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლებს (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);

 

კერძო სამართლის არარეზიდენტი კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირებისთვის:
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • ამონაწერი შესაბამისი რეესტრიდან, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – სხვა დოკუმენტი, რომელიც არარეზიდენტის სახელმწიფოში არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრავს არარეზიდენტი პირის იურიდიულ სტატუსს;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლებს (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);
 • წესდება.
   

 

რეზიდენტი კერძო სამართლის კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირის ფილიალი**
 

 • სათავო საწარმოს/დაწესებულების განცხადება ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • სათავო საწარმოს/დაწესებულების სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი;
 • ფილიალის ხელმძღვანელის ხელმოწერის ნიმუში (ხელმძღვანელის ვინაობა მითითებული უნდა იყოს  სათავო საწარმოს/დაწესებულების განცხადებაში);
 • ფილიალის ხელმძღვანელის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • წესდება;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთი (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი)    

                        

არარეზიდენტი კერძო სამართლის კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირის ფილიალი
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის*** ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი;
 • წესდება;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთები (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი)

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ), რომელიც არ ფინანსდება ბიუჯეტიდან (არასახაზინო)
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა.

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სახაზინო საბიუჯეტო დაწესებულება
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში (სახაზინო საბიუჯეტო დაწესებულებისათვის ხელმოწერის უფლება ენიჭება პირს, რომელსაც ზემდგომი (უმაღლესი) ორგანოს გადაწყვეტილებით მინიჭებული აქვს თანხის განკარგვის უფლება;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • შესაბამისი სახაზინო დაწესებულების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს (საკრებულოს) ნებართვა თანხის განკარგვის შესახებ;

თუ სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულება ხსნის საბანკო ანგარიშს ხელფასების, მივლინებისა და სხვა ანგარიშსწორებისათვის (ფინანსთა მინისტრის 1266 ბრძანება, 26.12.2005 წ.), ასეთ შემთხვევაში ხაზინის ნებართვა საჭირო არ არის.

 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება – პარტია
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • პარტიის სარეგისტრაციო მოწმობა (ამონაწერი მარეგისტრირებელი ორგანოდან პარტიის რეგისტრაციის შესახებ);
 • კლიენტის წარმომადგენლის (პარტიის უფლებამოსილი პირის) პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის (პარტიის უფლებამოსილი პირის) ხელმოწერის ნიმუში;
 • გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელ მონაცემებს;

 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესია
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის (ანგარიშის განკარგვაზე უფლებამოსილი პირი) პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • საპატრიარქოს ან შესაბამისი ეპარქიის ნებართვა ანგარიშის გახსნაზე, რომელშიც მითითებულია კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა;

აუცილებელია რეგისტრაციის მოდულში საპატრიარქოს საიდენტიფიკაციო კოდის მითითება – 204395537

 

იურიდიული პირის სტატუსის არმქონე ორგანიზაციული წარმონაქმნები****, როგორებიცაა:
 

 • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა;
 • ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა);
 • არარეგისტრირებული კავშირი;
 • საარჩევნო ბლოკი;
 • ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი;
 • დამოუკიდებელი კანდიდატები.

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა, ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • ამხანაგობის წესდება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულება – ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობის შემთხვევაში;
 • დოკუმენტი (კრების ოქმი), რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ამხანაგობის მონაწილეთა პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლები;

 

არარეგისტრირებული კავშირი
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • დოკუმენტი (კრების ოქმი), რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • ბენეფიციარი მესაკუთრეების პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლები;

 

საარჩევნო ბლოკი, დამოუკიდებელი კანდიდატი, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის (საარჩევნო სუბიექტის) რეგისტრაციის მოწმობა;
 • კლიენტის (საარჩევნო სუბიექტის) წესდება (გარდა დამოუკიდებელი კანდიდატისა);
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამდგენი დოკუმენტი (კრების ოქმი), რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა (თუ ვინაობა არ დგინდება წესდებით);
 • გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელს მონაცემები;
 • წესდება.
   

დიპლომატიური და სხვა ოფიციალური წარმომადგენლობები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათი ფილიალები და წარმომადგენლობები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე არ ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას.
 

ბანკში ანგარიშის გასახსნელად წარმოსადგენი დოკუმენტებია:

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც ის შეიქმნა (დაფუძნდა) ან განახორციელებს თავის საქმიანობას საქართველოში;
 • საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება კლიენტის წარმომადგენლის ვინაობა (თუ აღნიშნული არ დადგინდა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე);
 • წესდება.

 

ინდივიდუალური მეწარმე, ფიზიკური პირი
 

 • განაცხადი ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • კლიენტის წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
 • კლიენტის წარმომადგენლის ხელმოწერის ნიმუში;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან ან საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა;
 • მხოლოდ 2010 წლამდე რეგისტრირებულთათვის – დამატებით საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა.


თუ კლიენტს უკვე აქვს გახნილი ბანკში ერთი ანგარიში, ახალი ანგარიშის გახსნისას ვალდებულია ბანკში წარადგინოს:
 

 • განცხადება ანგარიშის გახსნის შესახებ;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.

 

*სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი იბეჭდება საჯარო რეესტრის ვებგვერდიდან; ოპერატორი ხელმძღვანელობს აღნიშნულ ვებგვერდზე ყველაზე ახალი თარიღის ამონაწერით.
**რეზიდენტი კერძო სამართლის კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირის ფილიალი რეგისტრირდება ცალკე უნიკალურ კოდზე და საბანკო პროგრამის სარეგისტრაციო ფორმის გადამხდელის კოდში აუცილებელი წესით მიეთითება სათავო საწარმოს/დაწესებულების საგადასახადო/საიდენტიფიკაციო კოდი და დასახელება ფორმირდება შემდეგი პრინციპით: სათავო საწარმოს/დაწესებულების სრული დასახელება და შემდეგ ფილიალის დასახელება და/ან ნომერი.
***კლიენტის წარმომადგენელი – ანგარიშის განკარგვაზე უფლებამოსილი პირი. 
****ყველა იურიდიული პირის სტატუსის არმქონე წარმონაქმნს, გარდა დამოუკიდებელი კანდიდატისა, პროგრამულად ვარეგისტრირებთ როგორც იურიდიულ პირს. დამოუკიდებელ კანდიდატს ვარეგისტრირებთ, როგორც ფიზიკურ პირს.
*****სამეწარმეო ამხანაგობას ანგარიში შეიძლება გაეხსნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის რეგისტრირებულია 2010 წლის 31 დეკემბრამდე. ამ თარიღის შემდეგ ამ ტიპის სუბიექტისთვის ანგარიშის გახსნა დაუშვებელია.
******წარმოდგენილი დოკუმენტები, რომლებიც არარეზიდენტის ქვეყანაშია გაცემული, უნდა იყოს ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული, ასევე ნათარგმნი და დამოწმებული სანოტარო წესით.